ข้อกำหนดในการใช้งาน

การยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

หากมีการสืบค้น เรียกดูและ/หรือใช้เว็บไซต์ Olympusphere โดเมนย่อย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ไซต์") ผู้ใช้ไซต์และบุคคลหรือหน่วยงานตัวแทนของผู้ใช้ที่เข้าใช้หรือสืบค้นไซต์ (เรียกต่อจากนี้ว่า "สมาชิก") ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ (เรียกต่อจากนี้ว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไข") และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Olympus หากสมาชิกไม่ยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Olympus บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิใช้งานหรือสืบค้นไซต์นี้

ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Olympus โดยคลิกที่นี่

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ถูกจัดทำขึ้นโดย Olympus (Thailand) Co., Ltd (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Olympus") เพื่อจัดหา Olympus Point service (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ") ในส่วนของ "Olympus Points" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "คะแนน") ซึ่งจัดให้หรือใช้ในเว็บไซต์ของOlympus สำหรับสมาชิกที่มีการลงทะเบียน การลงทะเบียนและใช้บริการนี้จะถือว่าสมาชิกได้อ่าน ทำความเข้าใจ ยอมรับและยินดีผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้

การลงทะเบียน

 1. การลงทะเบียนเป็นสมาชิก ผู้ใช้ต้องให้ความยินยอม และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ และดำเนินการภายใต้ขั้นตอนที่กำหนด การลงทะเบียนจะสำเร็จเมื่อผู้ใช้ได้รับการยืนยันจาก Olympus ว่าคำขอของตนเองได้รับการรับรอง และอนุญาตโดยถูกต้องแล้ว
 2. ในกรณีดังต่อไปนี้ Olympus ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอลงทะเบียนในไซต์ของผู้ขอ
  (ก) คำขอของผู้ใช้มีข้อมูลอันเป็นเท็จ มีข้อผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน
  (ข) คำขอของผู้ใช้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. สมาชิกเข้าใจและยอมรับว่า Olympus มีสิทธิในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") เมื่อสมาชิกทำการสืบค้น เรียกดูหรือใช้งานไซต์ ในการลงทะเบียนกับทางไซต์ จะถือว่าสมาชิกให้ความยินยอมแก่ Olympus ในการรวบรวม เก็บรักษา ใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ 3.2
 2. ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจะถูกใช้เพื่อการจัดการไซต์ ภายใต้วัตถุประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น:
  (ก) เพื่อการจัดทำบริการต่าง ๆ โดย Olympus
  (ข) เพื่อการแจ้งเตือน เมื่อ Olympus เห็นว่ามีข้อมูลที่สมาชิกควรรับทราบ
  (ค) การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นใหม่ ๆ จาก Olympus ทั้งนี้การเผยแพร่จะจำกัดเฉพาะสมาชิกที่ให้ความยินยอมในการรับข้อมูลเท่านั้น
  (ง) เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยตลาด
 3. Olympus อาจมีการรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ จากสมาชิก
  (ก) ชื่อและตำแหน่งงาน
  (ข) ข้อมูลติดต่อและอีเมลแอดเดรส
  (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น รหัสไปรษณีย์ สิ่งที่ชอบและความสนใจ
  (ง) ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอบถามความเห็นและ/หรือข้อเสนอสำหรับลูกค้า
  Olympus ขอรับรองและรับประกันว่า Olympus จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกินกว่าที่จำเป็นในการทำบริการ
 4. Olympus ขอรับรองและรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อให้เช่า จำหน่าย แชร์ถ่ายโอนหรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิกก่อนล่วงหน้า
  Olympus จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกภายใต้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสืบค้น รวบรวม ใช้งาน เปิดเผย คัดลอก ดัดแปลง ทำลายหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 5. Olympus มีสิทธิในการการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลเพื่อการดำเนินคดีใด ๆ ของภาครัฐ เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เมื่อมีการแสดงหมายศาลหรือคำสั่งศาลประกอบ
 6. เมื่อได้รับคำร้องขอจากสมาชิก Olympus อาจจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ Olympus มีอยู่ในความครอบครอง และแจ้งให้สมาชิกทราบว่ามีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง
 7. เมื่อได้รับคำร้องขอจากสมาชิก Olympus จะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดและส่งข้อมูลฉบับแก้ไขไปยังหน่วยงานอื่น ๆ (ที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวระหว่างปีก่อนหน้าจนถึงวันที่มีการแก้ไข
 8. สมาชิกสามารถส่งคำร้องไปยัง Olympus เพื่อแจ้งการลบสถานะสมาชิกของไซต์ภายใต้ขั้นตอนที่ระบุในข้อ 5 ในกรณีที่ Olympus ได้รับคำขอให้ลบบัญชีสมาชิก Olympus จะทำการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเกี่ยวกับสมาชิกรายดังกล่าว
 9. ข้อมูลที่สมาชิก ได้บันทึกไว้ในระบบ ย่อมถือว่าสมาชิกใด้รับรองข้อมูลทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกว่าเป็นความจริง และเป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 10. สมาชิกปฏิบัติตาม Personal Data Protection Act 2012 (No. 26 ปี 2012) อย่างเคร่งครัด

การดำเนินการของสมาชิก

 1. สิ่งที่สมาชิกได้ทำการส่งมายังไซต์นีโดยวิธีการ การโพสต์หรือส่งข้อมูลใด ๆ เช่น การแสดงข้อความ ความเห็นของสมาชิก ตัวอักษร ข้อมูล กราฟฟิก บทความ ภาพถ่าย ภาพเหมือน ภาพประกอบและซอฟต์แวร์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เนื้อหา") ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว
 2. สมาชิกยอมรับและตกลงว่าตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่ตนเองโพสต์หรือจัดส่งให้แก่ไซต์ และยืนยันว่าเนื้อหาดังกล่าวนั้น ไม่เป็นการละเมิดต่อสิทธิของผู้อื่น ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดศีลธรรมอันดีของประชาชน
 3. สมาชิกตกลงว่าจะใช้บริการไซต์ตามเงื่อนไขที่ Olympus กำหนด และจะต้องไม่กระทำการที่ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เช่น
  (ก) ล่วงละเมิด คุกคาม ข่มขู่ แอบอ้างหรือก้าวล่วงบุคคลอื่น
  (ข) โพสต์หรือส่งต่อ หรือทำให้มีการโพสต์หรือส่งต่อ ซึ่งเนื้อหาที่เป็นการต่อต้านสังคม การแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองหรือศาสนา การแสดงเนื้อหาที่สื่อถึงความลามก อนาจาร การละเมิดลิขสิทธิ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมถึงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
  (ค) การโพสต์หรือเปิดดูเนื้อหาที่กฎหมายในพื้นที่ที่ใช้บริการไม่อนุญาตให้กระทำได้
  (ง) โพสต์หรือส่งต่อ หรือเป็นเหตุให้มีการโพสต์หรือส่งต่อเนื้อหาหรือคำชักจูงใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งรหัสผ่าน ข้อมูลบัญชีผู้ใช้หรือข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกไซต์
  (จ) จัดทำหรือส่งต่อ "สแปม" ที่ไม่ต้องการให้แก่บุคคลหรือ URL ใด ๆ
  (ฉ) จัดทำบัญชีหลายบัญชีเพื่อเพิ่มยอดการถูกใจหรือเพื่อแสดงความเห็นในเชิงลบต่อภาพถ่ายหรือผลงานของบุคคลใด
  (ช) โพสต์ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ที่ของตนเองหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  (ซ) ปลอมแปลงแก้ไข หรือทำให้บัญชีกดถูกใจ จำนวนบล็อก ความเห็นหรือบริการอื่นใด มีเนื้อหาหรือจำนวนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือค่าตอบแทนอื่น ใดรวมทั้งกระทำการใด ๆ อันเป็นการบิดเบือนเนื้อหาของไซต์
  (ฌ) โฆษณาหรือชักชวนสมาชิกเพื่อซื้อหรือขายบริการใด ๆ หรือเพื่อใช้ข้อมูลที่ได้จากบริการนี้เพื่อติดต่อ โฆษณา ชักชวนหรือเสนอขายใด ๆ
  (ญ) เพื่่อส่งเสริมหรือขายเนื้อหาหรือข้อมูลแก่บุคคลอื่น
  (ฎ) เพื่อเสนอขายหรือถ่ายโอนโพรไฟล์ของตนเอง
 4. สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการของตนเองต่อผู้ใช้ไซต์หรือสมาชิกรายอื่นแต่เพียงผู้เดียว โดย Olympus มีสิทธิในการตรวจสอบและติดตามข้อโต้แย้งระหว่างสมาชิก
 5. แจ้งเหตุละเมิดการใช้งานไซต์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยส่งหนังสือแจ้งไปยัง Olympus ทางอีเมลที่: imaging.oth@olympus-ap.com
 6. Olympus มีดุลยพิจนิจโดยเด็ดขาด ในการพิจารณาเนื้อหาภายในไซต์ และหาก Olympus พบว่าเนื้อหาใดมีความไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ Olympus มีสิทธิในการ ลบ นำออก หรือแก้ไขเนื้อหาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ Olympus ในการดำเนินคดี ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อสมาชิกที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไซต์ หรือ Olympus
 7. Olympus มีดุลยพินิจเด็ดขาดในการปฏิเสธสิทธิ การใช้งานไซต์สำหรับผู้ที่ Olympus เชื่อว่าได้กระทำการละเมิดต่อกฎหมาย หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้

การลบสถานะสมาชิกภาพ

 1. หากสมาชิกต้องการลบสถานะสมาชิกภาพของตนในไซต์ ให้ส่งคำขอลบบัญชีสมาชิกของตนในไซต์ไปยัง Olympus ทางอีเมลที่: imaging.oth@olympus-ap.com
 2. Olympus สงวนสิทธิในการแก้ไข ระงับหรือบอกเลิกสมาชิกภาพของไซต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อสมาชิก
 3. หากสมาชิกของไซต์ถูกลบสถานะแม้ว่าจะไม่มีการร้องขอหรือไม่มีคำวินิจฉัยใด ๆ จาก Olympus มาก่อน ภาพถ่าย ภาพเหมือน ความเห็นข้อมูล และเนื้อหาอื่นใด ของสมาชิกจะไม่สามารถสืบค้นได้จากไซต์อีกต่อไป Olympus จะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของสมาชิกที่แจ้งไว้โดยสมาชิก รวมทั้งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในระบบและในสื่อบันทึกข้อมูลแถบแม่เหล็กต่าง ๆ

การจัดการรหัสผ่าน

 1. สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการดูแลจัดการรหัสผ่านหลังทำการลงทะเบียน
 2. สมาชิกจะต้องไม่ให้เช่า ยกให้ โอนกรรมสิทธิ์ จำหน่าย ให้ประกันหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้บุคคลอื่นใช้รหัสผ่านเฉพาะบุคคลของสมาชิก
 3. สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดูแลรหัสผ่านที่ไม่ดีพอ การใช้งานโดยประมาท การใช้งานโดยบุคคลภายนอก หรือข้อบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเจตนา หรือการละละเลยของสมาชิก
 4. หากสมาชิกทราบว่ารหัสผ่านของตนถูกขโมยหรือมีการใช้งานโดยบุคคลภายนอก สมาชิกจะต้องแจ้งให้ Olympus ทราบทันทีและปฏิบัติตามคำแนะนำที่แจ้งโดย Olympus ตามความเหมาะสม

กรรมสิทธิ์

 1. โปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริการ กระบวนการ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับไซต์ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ Olympus หรือบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ที่ให้สิทธิในการใช้งานแก่ Olympus Imaging Corporation
 2. Olympus จะไม่อวดอ้างความเป็นเจ้าของใด ๆ ต่อเนื้อหาที่สมาชิกโพสต์ไว้ในไซต์ แต่การโพสต์เนื้อหาใดๆ ไว้ในไซต์ย่อมถือว่าสมาชิกให้สิทธิแก่ Olympus แบบไม่เป็นการเฉพาะ ซึ่งสามารถเปลี่ยนมือได้และมีผลทั่วโลก รวมทั้งสิทธิในการส่งต่อการใช้งาน แจกจ่าย ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยนหรือดำเนินการอื่นใดต่อสาธารณะ เกี่ยวกับเนื้อหาที่สมาชิกโพสต์ทางไซต์หรือโซเชียลมีเดียในส่วนที่เกี่ยวกับ Olympus โดย Olympus ไม่จำต้องเสียค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่สมาชิก
 3. สิทธิที่สมาชิกให้แก่ Olympus นี้ครอบคลุมถึงสิทธิในการใช้เนื้อหาของสมาชิกทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อส่งเสริมการขายและเพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายต่อซึ่งเนื้อหาของสมาชิกแก่บุคคลอื่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นหรือหน่วยงานอื่นใด โดยเนื้อหาที่จัดแสดงจะต้องระบุถึงตัวตนของสมาชิกเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ (เช่น ชื่อสมาชิก ภาพโพรไฟล์ ชื่อภาพ รายละเอียด หมายเหตุกำกับและข้อมูลเชื่อมโยงอื่น ๆ) ตามที่ Olympus เห็นว่าเหมาะสม
 4. ภายใต้เงื่อนไขการให้สิทธิดังกล่าวข้างต้น สมาชิกยังคงมีกรรมสิทธิ์ รวมทั้งสิทธิอื่น ๆ ในเนื้อหาของตนเอง และสมาชิกยืนยันว่า:
  (ก) สมาชิกเป็นเจ้าของลิขสิทธิ หรือมีสิทธิในการแสดงเนื้อหาทั้งหมดที่จัดส่งให้แก่ไซต์
  (ข) สมาชิกมีรับรองว่าการให้สิทธิแก่ Olympus ในเนื้อหาที่ให้อนุญาตไว้นี้ Olympus ไม่จำต้องได้รับอนุญาตใด ๆ เพิ่มเติม หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมแก่บุคคลใดในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานเนื้อหาที่แสดงไว้
 5. สมาชิกไม่สามารถเพิกถอนสิทธิการอนุญาตที่ได้ให้ไว้ในข้อ 7. ได้ และสมาชิกตกลงจะไม่เรียกร้องสิทธิ ค่าชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆจาก Olympus อันเกี่ยวเนื่องมาจากการใช้บริการไซต์นี้

Olympus Points

 1. การสะสมคะแนน

  1. Olympus จะคำนวณคะแนนให้แก่สมาชิกเมื่อมีการจัดซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของ Olympus หรือเข้าร่วมกิจกรรมของ Olympus ผ่านทางเว็บไซต์ Olympusphere
  2. การคำนวณคะแนน และเงื่อนไขในการคำนวณคะแนนถือเป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของ Olympus
  3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการสะสมคะแนน โปรโมชั่นต่าง ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
  4. Olympus จะคำนวณคะแนนให้แก่สามชิก เมื่อมีการปฏิบัติตามเงื่อไขที่ Olympus กำหนด ในกรณีที่สมาชิกได้ยกเลิกหรือคืนสินค้าที่ซื้อผ่านระบบออนไลของ Olympus ซึ่งได้มีการคำนวณคะแนนให้แก่สมาชิกแล้ว Olympus ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคะแนนดังกล่าว และหากราคาของสินค้าที่มีการนำมาคำนวณเป็นคะแนนมีการเปลี่ยนแปลงไป Olympus มีสิทธิในการแก้ไขจำนวนคะแนนตามยอดซื้อที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้หลักเกณฑ์การคำนวณคะแนน การแก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับการสะสมคะแนนถือเป็นสิทธิเด็ดขาดของ Olympus และสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อวินิจฉัยของ Olympus โดยเด็ดขาด 5) คะแนนไม่สามารถเปลี่ยนมือได้และไม่สามารถโอนระหว่างบัญชีผู้ใช้ได้
 2. การใช้คะแนน

  1. 1 คะแนน มีค่าเท่ากับ 1 บาท
  2. สมาชิกสามารถใช้คะแนนทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเป็นส่วนลดการสั่งซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ของ Olympus
  3. คะแนนสามารถใช้เป็นส่วนลดได้ไม่เกิน 15% ของราคาสินค้าต่อหนึ่งยอดการสั่งซื้อ
  4. คะแนนที่สมาชิกได้ใช้เพื่อเป็นส่วนลดราคาสินค้าย่อมไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
  5. Olympus มีสิทธิโดยเด็ดขาดในการวางข้อกำหนด แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ หรือยกเลิกการให้คะแนน หรือการสะสมคะแนนโดยไม่จำต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 3. การยกเลิกและวันหมดอายุสำหรับคะแนนสะสม

  1. คะแนนสะสมจะถูกยกเลิกเมื่อมีการคืนสินค้า ยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือมีเหตุอื่นใดตามที่ Olmpus เห็นสมควร
  2. คะแนนสะสมจะมีอายุการใช้งาน 2 ปีนับจากการสั่งซื้อสินค้า หรือการได้มาซึ่งคะแนนผ่านไซต์ Olympusphere ครั้งล่าสุด โดยคะแนนจะหมดอายุโดยอัตโนมัติเมื่อครบเวลาที่กำหนด
  3. ในกรณีต่อไปนี้ Olympus สามารถยกเลิกคะแนนที่สมาชิกถือครองได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่จำต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
   (ก) เมื่อมีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย
   (ข) เมื่อมีการละเมิดข้อกำหนด หรือเงื่อไขใดๆ ตามที่ Olympus กำหนด
   (ค) บริษัทเห็นสมควรให้ยกเลิกคะแนนที่คำนวณให้กับสมาชิก
 4. ข้อห้ามในการใช้คะแนน

  1. สมาชิกไม่สามารถแปลงคะแนนเป็นเงินสดไม่ว่าในกรณีใด ๆ
  2. คะแนนจะใช้ได้โดยสมาชิกเท่านั้น และไม่สามารถให้บุคคลภายนอกใช้คะแนนแทนได้ ทั้งนี้เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ Olympus และมีการเข้าสู่ระบบโดยใช้ ID และรหัสผ่านของสมาชิกที่ยืนยันแล้วว่าตรงกับที่ลงทะเบียนสมาชิกจะสามารถใช้คะแนนเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้ และคะแนนของสมาชิกจะถูกหักตามวิธีการที่ Olympus กำหนด ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อของสมาชิกโดยโดยไม่ได้รับอนุญาต Olympus จะไม่ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมาชิก และจะไม่มีการคืนคะแนนให้
  3. สมาชิกไม่สามารถให้สิทธิหรือ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้แก่บุคคลภายนอก หรือใช้สิทธิที่มีนี้เพื่อการค้ำประกันใด ๆ
 5. ภาษีและค่าใช้จ่าย

  ในกรณีที่มีภาษีหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้นจากการใช้คะแนน (แลกรางวัล) ภาษีและค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ถือเป็นภาระของสมาชิกคนดังกล่าว

 6. การเสียสิทธิหรือการบอกเลิกสมาชิกภาพ

  หากสถานะของสมาชิกถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม คะแนนที่ถือครองและสิทธิทั้งหมดในการใช้คะแนนจะถือว่าสิ้นสุด และสมาชิกจะไม่มีสิทธิในการเรียกร้องใด ๆ กับ Olympus เนื่องจากการเสียสถานะดังกล่าว

 7. ข้อสงวนสิทธิ

  1. Olympus อาจมีการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข เนื้อหาการให้บริการหรือเงื่อนไขการจัดหาบริษัท (รวมทั้งการยกเลิกคะแนน ระงับการให้คะแนน การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง การปรับอัตราการคำนวณหรือใช้คะแนนสะสม) และสามารถบอกเลิกหรือระงับบริการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
  2. Olympus จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีเนื่องจากข้อบกพร่องของอุปกรณ์หรือระบบการสื่อสารทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม การหยุดทำงานหรือการสูญหายของข้อมูลเนื่องจากปัญหาด้านการสื่อสารหรือระบบคอมพิวเตอร์ ปัญหาข้อโต้แย้งในกลุ่มอุตสาหกรรม สงคราม เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือกรณีใด ๆ ที่ Olympus ไม่สามารถควบคุมได้ หรือในส่วนของการควบคุมผู้ค้า ตัวแทน พันธมิตรหรือผู้ให้บริการของOlympus รวมทั้งการสูญหายของระเบียนข้อมูลทั้งหมดในบัญชีของสมาชิก
  3. Olympus จะไม่รับผิดชอบใด ๆ แม้ว่าสมาชิกจะตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบหรือได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

การหยุดหรือระงับบริการ

 1. Olympus อาจมีการแก้ไข ระงับ ยุติหรือหยุดบริการใด ๆ ได้ภายใต้ดุลพินิจโดยเด็ดขาดโดยไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อสมาชิกภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
  (ก) เพื่อการดูแลรักษาระบบตามปกติหรือในกรณีฉุกเฉิน
  (ข) เพื่อไม่สามารถจัดหาบริการให้ตามปกติเนื่องจากเหตุสงคราม ความไม่สงบ การจลาจล ปัญหาแรงงาน แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วง สึนามิ เพลิงไหม้ ไฟฟ้าดับหรือเหตุฉุกเฉินใด ๆ ที่ Olympus ไม่สามารถควบคุมได้
  (ค) กรณีอื่น ๆ ที่ Olympus เห็นว่าจำเป็นต้องแก้ไข ระงับ ยุติหรือหยุดการให้บริการ
 2. หาก Olympus มีการแก้ไข ระงับ ยุติหรือหยุดบริการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9. Olympus อาจแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม ทั้งนี้ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินหรือในสถานการณ์อื่น ๆ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
 3. Olympus ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเนื่องจากการแก้ไข ระงับ ยุติหรือหยุดให้บริการ

ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี

หากเกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างสมาชิกและ Olympus ซึ่งไม่อาจระงับลงได้โดยการเจรจาไกล่เกลี่ย ให้ศาลของประเทศไทยมีอำนาจพิจารณาคดี ภายใต้การใช้และการตีความตามกฎหมายไทย เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดในการใช้งานนี้

Back to top